Prasības sertifikāta saņemšanai

Fiziska persona, kas vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu, norādot sertificējamās darbības jomu – meža inventarizācijas veicēja praksi, kā arī personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un sertificēšanas institūcijas tīmekļa vietnē publicējamo kontaktinformāciju un profesionālās darbības reģionu. Iesniegumam pievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Pretendentam ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.392 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība" prasībām.